facebook

Voorwaarden ‘Bring a Friend-actie Van Duren Groenservice’

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Bring a Friend-actie, hierna te noemen ‘actie’, van Van Duren Groenservice, gevestigd aan Gielenhofweg 29, 5987 NA te Egchel, hierna te noemen ‘Van Duren Groenservice’. De voorwaarden zijn te raadplegen op

www.vandurengroenservice.nl/bring-a-friend

 1. Deelname
 • Deelname aan de actie is mogelijk wanneer de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de diensten van Van Duren Groenservice, en hiervoor een factuur heeft ontvangen.
 • Deelnemen kan door middel van een vriend, familielid of kennis aan te dragen als nieuwe klant van Van Duren Groenservice, www.vandurengroenservice.nl/bring-a-friend De Friend dient nog geen klant te zijn bij Van Duren Groenservice
 • De actie is alleen geldig voor klanten van Van Duren Groenservice.
 • Medewerkers van Van Duren Groenservice en anderen, die direct betrokken zijn bij de organisatie van de actie, komen niet in aanmerking voor de korting.
 • Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Begrippen:
Friend’ is aangedragen nieuwe klant door ‘Bringer’ voor Van Duren Groenservice.
Bringer’ is een bestaande klant van Van Duren Groenservice die een nieuwe ‘Friend’ aandraagt.
Voucher’: zowel op papier verkrijgbare kortings-/invulkaart als digitaal in te vullen via www.vandurengroenservice.nl/bring-a-friend.

 1. Actieopzet en kortingen
 • De actie loopt van februari 2018 t/m juni 2018.
 • Om deel te nemen dient een ingevulde voucher ingestuurd te worden naar Van Duren Groenservice.
 • Onvolledig ingevulde vouchers dingen niet mee met de actie.
 • De korting wordt in mindering gebracht op de factuur van de volgende besteding van de ‘Bringer’, waarbij geldt dat kortingen  “gestapeld” kunnen worden tot maximaal 3 stuks
 • De actie geldt telkens eenmalig voor elke nieuw aangedragen ‘Friend’.
 • Een deelnemende ‘Bringer’ kan maximaal één ‘Friend’ per kalendermaand aandragen.
 • Door deel te nemen ontvangen de ‘Bringer’ en ‘Friend’ een korting op de eerst volgende factuur tot een maximum van € 37,50 inclusief btw. per factuur
 • Na opdrachtverstrekking (besteding) van de ‘Friend’ wordt de korting definitief voor de ‘Bringer’.
 • Bringer’ ontvangt de korting op de eerstvolgende factuur van Van Duren Groenservice voor de ‘Bringer’
 • Als de ‘Friend’ geen besteding doet bij Van Duren Groenservice ontvangt de ‘Bringer’ geen korting
 • De korting is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 1. Privacy
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 • De in verband met de actie aan Van Duren Groenservice verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Met deze voorwaarden geeft de deelnemer Van Duren Groenservice toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om in de toekomst per e-mail en/of whatsapp informatie toegezonden te krijgen over Van Duren Groenservice.
 1. Ingezonden materiaal
 • Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer dat aangedragen ‘Friend’ geen fictief persoon is en in de toekomst daadwerkelijk van plan is werkzaamheden uit te laten voeren aan zijn tuin.
 • Van Duren Groenservice behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 1. Publiciteit
 • Prijswinnaars stemmen ermee in om deel te nemen aan redelijke, gerelateerde publiciteit zonder aanvullende betaling of instemming.
 • De publiciteit kan een foto- en/of naamsvermelding inhouden ten behoeve van:
 • (Regionale) krant.
 • (Regionale) televisie- en/of radio-omroep.
 • Publicatie op online kanalen, zoals sociale media en website van Van Duren Groenservice
 • Eventuele overige media-uitingen van Van Duren Groenservice.
 1. Aansprakelijkheid
 • Van Duren Groenservice is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Duren Groenservice.
 • Van Duren Groenservice is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de actie.
 1. Slotbepalingen
 • Van Duren Groenservice behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen, zonder dat Van Duren Groenservice daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.
 • Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in teksten, afbeeldingen en andere materialen op en in de diverse uitingen zijn eigendom van Van Duren Groenservice. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Duren Groenservice.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze spelvoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond.

Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de actie of vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan contact op worden genomen met Van Duren Groenservice via

077-7201947 of friend@vandurengroenservice.nl

 
"Een mooie tuin het hele jaar door, dat wil toch iedereen!
Wij als vakmensen en liefhebbers helpen u graag..."